Volg Ons

Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst rijschoolkruising.nl;

 

Artikel 1: algemeen

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op rijopleidingovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door rijschoolkruising.nl  worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (“Overeenkomsten”).

1.Onze wederpartij bij Overeenkomsten wordt hierna “cursist” genoemd.

2.rijschoolkruising.nl  biedt één van de volgende diensten aan de cursist:

1.Rijlespakketten: opleiding met een onbepaalde duur met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij de Inschrijvingsgeld, Proefrijles, Praktijkboek, Praktijkexamen en het Tussentijdse Toets niet zijn inbegrepen.

2.Spoedopleiding: opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen binnen 5, 10, 20 of 30 (werk)dagen wordt afgerond, waarbij de Inschrijvingsgeld, Proefrijles, Praktijkboek, Praktijkexamen en het Tussentijdse Toets niet zijn inbegrepen.

3.Op deze Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: overeenkomst

 

1.Als er wordt afgeweken van één van de bepalingen uit deze Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Artikel 3: proefrijles

 

1.De cursist vraagt een proefrijles aan via rijschoolkruising.nl of 06-25511431

2.De proefrijles wordt vastgesteld op het moment dat de cursist een bevestiging ontvangt van This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefonisch 

3.Door een proefrijles in te plannen gaat de cursist akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

4.De proefrijles duurt 45 minuten, waarbij de eerste kwartier uit introductie, de tweede kwartier uit autorijden en de laatste kwartier uit afsluiting bestaat.

5.De cursist dient de proefrijles kosten t.w.v. €20,- contant bij zich te hebben.

6.Als de cursist niet komt opdagen naar het proefrijles dan is de cursist een bedrag van €50,- verschuldigd.

7.rijschoolkruising.nl behoudt zich het recht om gemaakte proefrijles afspraken te wijzigen/annuleren in verband met de drukte van het verkeer, autopech of door andere redenen.

 

Artikel 4: verplichtingen van de cursist

 

De cursist is verplicht:

1.tijdens de rijles aanwezig te zijn. De cursist heeft geen recht op vervangende rijles als hij/zij niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is.

2.een rijles die hij/zij niet kan volgen tijdig(24 uur voor aanvang) af te zeggen. Als de cursist binnen 24 uur voor de afgesproken tijd de rijles afzegt, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. Afzegging geschied bij de desbetreffende rij-instructeur. Als de cursist een dringende reden heeft bij een niet tijdige afzegging, dan heeft de cursist recht op een vervangende rijles. De cursiste dient zijn/haar dringende reden als schriftelijk bewijs aan te tonen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie;

3.de aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4.bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;

5.nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

 

Artikel 5: de betaling

 

1.Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling door de cursist te worden overgemaakt voordat de rijopleiding eindigt.

2.De cursist heeft niet het recht om de overboeking terug te boeken. Na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn van) het rijopleiding, zal de eerste rijles plaatsvinden. rijschoolkruising.nl  is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen.

3.Indien rijschoolkruising.nl 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de cursist automatisch in verzuim.

4.Indien de Cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan rijschoolkruising.nl de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde.

 

Artikel 6: Het examen

 

1.De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examens aan rijschoolkruising.nl dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

2.rijschoolkruising.nl is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist.

3.rijschoolkruising.nl behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

4.Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de cursist.

5.rijschoolkruising.nl  – op verzoek van de cursist – zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van de onderstaande gebeurtenissen:

6.een familielid tot en met de 2e graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf

7.het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;

8.het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

 

Artikel 7: ontbinding

 

1.Elke Overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door rijschoolkruising.nl als bindend beschouwd, tenzij de cursist de Overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, e-mail of fax ontbindt.

2.De Overeenkomst kan door zowel de cursist als rijschoolkruising.nl worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand.

3.Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal rijschoolkruising.nl het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren.

4.rijschoolkruising.nl kan de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is rijschoolkruising.nl gehouden de lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

 

Artikel 8: vrijwaring

 

1.rijschoolkruising.nl vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

2.Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de Overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de rijschoolkruising.nl volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.

Algemene Voorwaarden behorende bij Groupon/ Amigo Amigo deals:

•De Groupon / Amigo Amigo actie is alleen bedoeld voor beginnende leerlingen zonder rij-ervaring. Mocht de leerling al enige rijervaring hebben dan worden de lessen alsmede het praktijkexamen met standaard uurtarief doorberekend.

•Maximaal 1 bon per persoon.

•De voucher is alleen te gebruiken als de volledige rijopleiding bij Rijschool Kruising wordt afgerond.

•De voucher is niet inwisselbaar voor geld.

•Na aanmelding met uw voucher heeft u een termijn van 6 maanden voor opleiding ( B ). De tijd tussen twee lessen is maximaal 2 maanden.

•Aanmelden gebeurt geheel online/telefonisch  door een proefrijles aan te vragen.

•U gaat pas op examen als u er klaar voor bent.

•Elke leerling van rijschoolkruising.nl is verplicht een CBR Tussentijdse Toets of Examentraining van 8 rijlessen aan te schaffen.

•Praktijk examen bestaat uit bij de Amigo Amigo / Groupon deal: Kosten van de Examinator. Exclusief Huur van de auto. Examen en voor de examen uur is een rijles

•rijschoolkruising.nl haalt alleen leerlingen vanuit huis op als diegene binnen Amsterdam West woont. Overige leerlingen moeten zelf bereidt zijn om bij één van de metro of treinstations opstappen; Trein- en Metrostation Sloterdijk, Metrostation Burgemeester de Vlugtlaan, Metrostation Jan van Galenstraat, Metrostation Postjesweg, Trein- en Metrostation Cornelis Lelylaan, Metrostation Heemstedestraat, Metrostation Henk Sneevlietweg

 

Google Rating
Loading...
×